Ιδιώτες

Κάθε ιδιώτης, στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριοτήτων του (σαν ιδιώτης και όχι επαγγελματίας), μπορεί να προκαλέσει με ευθύνη του ζημιογόνο ατύχημα σε τρίτους και να υποχρεωθεί σε αποζημίωση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα.

Το συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις ζημιές σε τρίτους και αποζημιώνει για:

Επιχείρηση

Η Γενική Αστική Ευθύνη μιας επιχείρησης καλύπτει τις ζημιές (σωματική βλάβη ή θάνατο, ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη και υλικές ζημιές), που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους στις εγκαταστάσεις της κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, ή και κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Κοινόχρηστοι Χώροι

Η Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίου καλύπτει τον διαχειριστή μιας πολυκατοικίας ή ενός κτιρίου γενικότερα, για ζημιές που θα προκληθούν με δική του ευθύνη σε τρίτους, για τις οποίες θεωρείται υπεύθυνος σύµφωνα µε τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα. Αποζημιώνει για:

Στις καλύψεις αυτές μπορούν επίσης να προστεθούν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τους κοινόχρηστους χώρους μια πολυκατοικίας, σε τρίτους από: