Κατασκευές / Τεχνικά Έργα

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου τεχνικών έργων παρέχεται ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη σε υπό ανέγερση κτίσμα ή σε κατασκευή τεχνικού έργου

Τα τεχνικά έργα ασφαλίζονται για ζημιές που θα προκληθούν από ανθρώπινο λάθος, αμέλεια ή ζημιογόνο φυσικό γεγονός, κατά την κατασκευή και κατά τη συναρμολόγησή τους. 

Με αυτή την ασφάλιση καλύπτονται ο κύριος του έργου, ο κατασκευαστής και όλοι όσοι εμπλέκονται στην κατασκευή του.

Μπορούν να ασφαλιστούν για: