Ομαδική Ασφάλιση

Η Καλή Υγεία των εργαζόμενων μιας επιχείρησης ή η βελτίωση της σύνταξης δεν είναι στόχος μόνο των ίδιων, αλλά πρέπει να είναι και του εργοδότη!

Τα ομαδικά προγράμματα μπορούν να παρέχουν:

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ένταξης στο ομαδικό συμβόλαιο όλων των μελών της οικογένειας κάθε εργαζόμενου. Αυτό, σε συνδυασμό με ατομικά συμβόλαια μεγάλης απαλλαγής και πολύ χαμηλού κόστους, είναι μία συμφέρουσα λύση για ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των εργαζόμενων και των οικογενειών τους, με ασφάλιστρα που μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας.

 

Ομαδική Ασφάλιση

Ένα καλό ομαδικό συμβόλαιο παρέχει περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά στους εργαζόμενους, ενισχύει την εκτίμησή τους απέναντι στην επιχείρηση και τους δεσμούς με αυτή. Βοηθάει στη δημιουργία μιας ποιοτικότερης σχέσης, που συμβάλλει στην αποδοτικότητά τους στην εργασία και λειτουργεί ακόμα και ως κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης καλών συνεργατών.

Αλλοδαποί (Immigrants)

H ασφάλεια αλλοδαπών παρέχεται σε πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής σύμφωνα με τον Ν. 4251/2014 και την Υπ. Απόφαση 53821/2014 (ΦΕΚ 2962/04-11-2014/Β). 

Περιλαμβάνει καλύψεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Μερικής ή Ολικής Ανικανότητας.