Ασφάλιση Οχημάτων

Η υποχρέωση από την πολιτεία για την ασφάλιση των οχημάτων, αφορά την αστική ευθύνη για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους από την κυκλοφορία τους, σύμφωνα με το Νόμο 489/1976 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4261/2014.

Όμως, επειδή τα οχήματα από τη φύση τους έχουν αυξημένο τον κίνδυνο της ζημιάς και ταυτόχρονα είναι απαραίτητα, πολλές φορές ακόμη για την άσκηση του ίδιου του επαγγέλματός μας, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή υποστούν ζημιές και όσες φορές και να συμβεί αυτό, να μπορούμε να τις αποκαθιστούμε άμεσα και χωρίς κόστος.

Γι’ αυτό μας δίνεται η δυνατότητα, πληρώνοντας ένα επιπλέον ασφάλιστρο, να τα ασφαλίσουμε, εκτός από την ευθύνη προς τρίτους και για ζημιές που θα προκληθούν στα ίδια τα οχήματα από ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα, κλοπή και άλλους κινδύνους.