Ασφάλιση Περιουσίας

Με την ασφάλιση περιουσίας εξασφαλίζουμε την επιβίωση της εργασίας μας ή τη διατήρηση των κόπων μιας ζωής…

Κάθε περιουσιακό στοιχείο από το οποίο εξαρτάται το εισόδημα και η επιβίωσή μας, ή μας είναι απαραίτητο, αλλά δύσκολα μπορούμε να το αντικαταστήσουμε, αξίζει να ασφαλιστεί!

Ασφαλίζοντας περιουσιακά στοιχεία όπως είναι:

εξασφαλίζουμε την αντικατάστασή τους από ζημιές που θα προκληθούν από απρόβλεπτους κινδύνους, όπως είναι: