Περιβαλλοντική Ευθύνη

Η προστασία της επιχείρησης είναι το μέλημα κάθε επιχειρηματία

Από την αρχή αυτή προκύπτει η θέση “ο ρυπαίνων πληρώνει”, στην οποία στηρίζεται η Κοινοτική Οδηγία 2004/35/ΕΚ και το Π.Δ. 148 (ΦΕΚ Α’ 190/29-9-2009), με το οποίο η Οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο.

Η πρόληψη και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς είναι αποκλειστική ευθύνη του υπαίτιου, ο οποίος επιβαρύνεται οικονομικά για την αποκατάστασή της.

Η ασφάλιση της περιβαλλοντικής ευθύνης καλύπτει ζημιές στο φυσικό περιβάλλον (στα νερά, στον αέρα, στο έδαφος, στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους) και αποζημιώνει για δαπάνες: