ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δια της παρούσας δηλώσεως, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018, εφεξής «ΓΚΠΔ».

Η εταιρεία «Ασφαλιστική Κάλυψη / Ε. Δημητρίου – Κ. Λούσκας μεσίτες ασφαλίσεων Ο.Ε», που εδρεύει επί της οδού Τριζωνίων αρ. 1, Δήμου Ηλιουπόλεως Αττικής διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για το αντικείμενο της ασφάλισής σας (ενδεικτικά για ζητήματα ασφάλειας ζωής, υγείας, συνταξιοδοτήσεως, αυτοκινήτου, πυρός και λοιπές ασφαλίσεις).

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας μας, αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Ειδικότερα, η επεξεργασία και η διαχείριση των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, (επί παραδείγματι η προσκομιδή εγγράφων τα οποία περιέχουν ενδεικτικά ΑΔΤ, δίπλωμα οδήγησης, ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικό ιστορικό, εκκαθαριστικό εφορίας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΕΦΚΑ ή λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, παραστατικά Τραπεζικών Ιδρυμάτων και λοιπά έγγραφα) έχει ως σκοπό τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, την έκδοση προσφορών προς εσάς, κατόπιν διερευνήσεως ασφαλιστικών προγραμμάτων στην ευρύτερη ασφαλιστική αγορά, τη διαχείριση της σύμβασης ασφάλισής σας, την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής και υποστήριξης σε απαιτήσεις, που απορρέουν από το εκάστοτε ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να σας παρέχει αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η εταιρεία μας διαμοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά με ασφαλιστικές εταιρείες και με άλλες εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ήτοι μεσίτες ασφαλίσεων), εφόσον χρειαστεί, με σκοπό την εξεύρεση κατάλληλων, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ασφαλιστικών προϊόντων.

Η εταιρεία μας θα διατηρήσει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο παραμένετε ενεργοί πελάτες μας. Σε περίπτωση που η σχέση μας τερματιστεί (πάψετε να διατηρείτε ενεργές ασφαλιστικές συμβάσεις μέσω της εταιρείας μας), τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρόνο απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή έως ότου παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι: Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, φορητότητας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης. Τα δικαιώματα σας μπορείτε να τα ασκήσετε επικοινωνώντας με το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας μας Κο Κωνσταντίνο Λούσκα, με email στο info@asfalistikikalipsi.gr ή αποστέλλοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση της εταιρείας μας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Βάσει της δήλωσης πολιτικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, εάν αποδεχτείτε τις παρακάτω επιλογές δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της και συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς.

Συναινείτε στην αποστολή ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτύπου (φαξ) ή SMS, σχετικά με ενημέρωση μέσω newsletter για προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων.