Ασφαλιστική Κάλυψη

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δια της παρούσας δηλώσεως, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα στα πλαίσια εφαρμογής του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018, εφεξής «ΓΚΠΔ». Η εταιρεία «Ασφαλιστική Κάλυψη / Ε. Δημητρίου – Κ. Λούσκας μεσίτες ασφαλίσεων Ο.Ε», που εδρεύει επί της οδού Τριζωνίων αρ. 1, Δήμου Ηλιουπόλεως Αττικής διαχειρίζεται, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά για το αντικείμενο της ασφάλισή σας (ενδεικτικά για ζητήματα ασφάλειας ζωής, υγείας, συνταξιοδοτήσεως, αυτοκινήτου, πυρός και λοιπές ασφαλίσεις). Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρείας μας, αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.